در صورتی که مایل به همکاری با مدرسه مدیریت منابع انسانی هفت به عنوان مدرس هستید، عنوان دوره آموزشی مدنظر خود و اطلاعات تکمیلی زیر را  ارسال بفرمائید.