بنیانگذار مدرسه آنلاین مدیریت منابع انسانی هفت

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا

ارزیاب و سرارزیاب جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

مدرس  دوره برنامه‌ ریزی نیروی انسانی در دوره MBA و DBA دانشگاه تهران

مدرس دوره آمار کاربردی منابع انسانی در دوره MBA و DBA دانشگاه تهران

مدرس دوره کارسنجی و زمان سنجی در دوره MBA و DBA دانشگاه تهران